Snelle service, hoge kwaliteit, 16/7 beantwoorden wij onze telefoon.

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
Wij raden aan om de algemene voorwaarden goed door te lezen.
Ten aanzien van de dienstverlening van AlleHulp.nl gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. De algemene voorwaarden bevatten belangrijke informatie over rechten en plichten. Door gebruik te maken van deze website, verder te noemen de Website, worden deze voorwaarden aanvaardt.

Artikel 1 Definities
1. Hieronder staan de verklaring van de woorden die in deze gebruiksvoorwaarden worden gebruikt:

Account: Je persoonlijke omgeving in het platform. Je hebt inloggegevens nodig om toegang te krijgen tot je account.

Content: Alle informatie die je op het platform plaatst, op welke manier dan ook, of die je via het platform uitwisselt met andere gebruikers. Dit kunnen zijn: persoonsgegevens, (hulp)vragen, informatie over (hulp)aanbod en allerlei andere informatie.

Beoogd gebruik: Het platform is bedoeld om (hulp)vraag en (hulp)aanbod van gebruikers bij elkaar te brengen en berichten uit te wisselen.

Diensten: De diensten waar je via het platform gebruik van mag maken.

Dienstverlener: de natuurlijke persoon die door de Opdrachtgever wordt ingeschakeld voor het verrichten van werkzaamheden.

Documentatie: Documentatie waarin je leest hoe het platform werkt, welke functies het heeft en hoe je die kan gebruiken.

Gebruiksvoorwaarden: 
Deze voorwaarden van AlleHulp.nl. Hierin staan de afspraken die we met je hebben gemaakt over het gebruik van het platform en de diensten. De gebruiker en AlleHulp.nl moeten zich aan deze voorwaarden houden.

Inloggegevens: De gebruikersnaam, het wachtwoord en de mogelijke extra beveiligingsinformatie die je nodig hebt om toegang te krijgen tot je account of accounts.Gebruiker(s):
(1.) Een persoon die hulp zoekt.
(2.) Een persoon die op vrijwillige basis hulp aanbiedt,
(3.) Een andere persoon of maatschappelijke organisatie die een (hulp)vrager helpt bij het plaatsen van een (hulp)vraag.

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon met wie de dienstverlener een overeenkomst sluit uit hoofde waarvan werkzaamheden worden verricht.Partijen: AlleHulp.nl en Gebruiker zijn zelf elk een ‘partij’. Samen zijn ze de ‘partijen’.

Platform: Het platform is de digitale omgeving die Allehulp.nl aanbiedt als een online dienst voor gebruikers.

Privacyverklaring: In de privacyverklaring staat welke persoonsgegevens AlleHulp.nl kan verzamelen en verwerken als je van het platform en de diensten gebruikt.

AlleHulp.nl Maakt onderdeel uit van Handelsonderneming
Marionie

Albrecht Dürerweg 151
1328TE Almere

KvK: 70573182

e-mail: info@AlleHulp.nl.nl

Tel: 06-18816928

Algemene Voorwaarden

Artikel 2 Waarvoor zijn deze gebruiksvoorwaarden?
1. Dit zijn de voorwaarden voor het gebruik van AlleHulp.nl. De voorwaarden gelden voor het gebruik van het platform en de diensten.
2. Voor een aantal diensten gelden bijzondere voorwaarden. Als je van zo’n dienst gebruik wilt maken, moet je eerst akkoord gaan met de bijzondere voorwaarden.
3. Bijzondere voorwaarden die voor een aantal Diensten gelden, hebben voorrang op deze Gebruiksvoorwaarden.
4. AlleHulp.nl sluit de toepasselijkheid van aanvullende of andere (algemene) voorwaarden nadrukkelijk uit.

5. AlleHulp.nl heeft het recht om de gebruiksvoorwaarden te veranderen. Als we dat doen, laten we dat digitaal weten. Je krijgt er dan een e-mail over of we zetten een bericht op het platform. Je moet akkoord gaan met de aanpaste voorwaarden. Als je niet akkoord gaat of niet op tijd akkoord gaat, mag je geen gebruik meer maken van het platform. Je gebruiksrecht eindigt dan automatisch op de dag en de tijd dat de aangepaste voorwaarden gaan gelden.

Artikel 3 Account en Inloggegevens
1. Je kunt een account aanmaken via de websites van AlleHulp.nl. Je moet hiervoor je e-mailadres opgeven en een wachtwoord bedenken. Een account maak je aan als je hulp zoekt of als je hulp wilt geven. Werk je bij een maatschappelijke organisatie? Dan kun je een account aanmaken als je anderen wilt helpen bij het zoeken naar hulp, als je vrijwilligers zoekt of als je iets wilt vragen aan andere gebruikers van het platform.
2. Je mag alleen een account aanmaken om het platform te gebruiken als je 16 (zestien) jaar of ouder bent.
3. AlleHulp.nl heeft informatie van je nodig om een account voor je aan te maken. We geven aan welke informatie je moet opgeven en hoe je dat moet doen. De informatie die je geeft moet kloppen en recent zijn. Je moet alles naar waarheid invullen.
4. AlleHulp.nl is niet verplicht om een account aan te maken en heeft het recht om dat te weigeren, zonder te zeggen waarom.
5. Je mag alleen zelf gebruik maken van je inloggegevens, het platform en de diensten. Je bent verplicht om je inloggegevens geheim te houden. Je mag de inloggegevens niet met andere delen.
6. Je moet er zo goed mogelijk voor zorgen dat je de inloggegevens niet verliest of dat iemand anders jouw inloggegevens gebruikt of allebei.
7. Als je er achter komt dat je je Inloggegevens kwijt bent, moet je dit meteen melden aan AlleHulp.nl. Dat moet je ook doen als je merkt dat iemand jouw inloggegevens heeft gebruikt om op het platform in te loggen. Stuur hiervoor een e-mail naar dit mailadres: privacy@AlleHulp.nl.com.

Artikel 4 Gebruiksrechten op het platform, de App en de diensten
1. Met een account van AlleHulp.nl heb je als gebruiker, net als andere gebruikers, een persoonlijk recht om gebruik te maken van het platform en de diensten die daar bij horen. Jij bent de enige die gebruik mag maken van het account en de diensten die daarbij horen. Je mag niet iemand anders jouw inloggegevens geven om gebruik te maken van het platform en de diensten die daarbij horen. Je mag het platform en de diensten die daarbij horen alleen gebruiken waarvoor het is bedoeld.

Artikel 5 Overeenkomst tussen gebruikers
1. AlleHulp.nl helpt er met het platform aan mee dat gebruikers met elkaar in contact kunnen komen. Op het platform kan iemand die hulp zoekt iemand vinden die wil helpen en andersom.
2. AlleHulp.nl belooft niet dat het lukt om iemand te vinden die wil en kan helpen of iemand te vinden die hulp nodig heeft.
3. AlleHulp.nl controleert niet en is ook niet verplicht om te controleren wat er wordt gevraagd en wat er wordt aangeboden. AlleHulp.nl is niet verplicht om dit te controleren. De gebruikers van het platform moeten samen bepalen of de hulp die wordt aangeboden en gevraagd bij elkaar passen. AlleHulp.nl mag hier niets over beslissen en heeft hier geen controle over.
4. AlleHulp.nl belooft op geen enkele manier dat een gebruiker en een andere gebruiker een overeenkomst met elkaar kunnen sluiten.
5. Je moet verklaren dat je een overeenkomst mag sluiten met andere gebruikers van het platform. Ook moet je verklaren dat je een aanbod voor hulp via het platform mag aannemen.
6. AlleHulp.nl is uitdrukkelijk geen partij bij of onderdeel van een overeenkomst die gebruikers met elkaar sluiten over het bieden/geven of krijgen van hulp. AlleHulp.nl is ook niet betrokken bij de uitvoering van die overeenkomst. AlleHulp.nl is nooit verantwoordelijk voor de gevolgen van zo’n overeenkomst en sluit haar aansprakelijkheid daarvoor uit voor zover de wet dat maximaal toestaat.
7. We spreken af dat je AlleHulp.nl niet aansprakelijk stelt en houdt voor overeenkomsten die je via het platform sluit. Maar deze afspraak geldt niet als er in de wet al andere afspraken over zijn gemaakt. De wet heeft dan voorrang op deze voorwaarden.
8. Je verklaart dat jij de kosten betaalt die ontstaan door gebruik van het platform en/of de diensten. Ook als dit komt omdat iemand anders van jouw account heeft gebruikt.
9. Soms zijn er ook voorwaarden van toepassing van andere gebruikers als deze hulp geven. AlleHulp.nl raadt je aan om deze voorwaarden vooraf goed te lezen.

Artikel 6 Wijziging platform en/of dienst
1. AlleHulp.nl heeft het recht om iets te veranderen in het platform. We mogen zelf bepalen wat we willen veranderen en wanneer we het veranderen. We mogen het platform zelf veranderen en we mogen het soort diensten en het aantal diensten dat we aanbieden op het platform veranderen.
2. Als er iets verandert zoals hierboven bij punt 1 staat en als dit voor jou een verandering betekent, zal AlleHulp.nl je hier op tijd over informeren.

3. Als je het niet eens bent met de veranderingen zoals hierboven in lid 1 staat, heb je het recht om het gebruik van het platform en/of de diensten waar het om gaat meteen op te zeggen. AlleHulp.nl hoeft in dat geval geen schade aan jou te vergoeden.

Artikel 7 Rechten en verplichtingen gebruiker
1. Je moet je altijd houden aan de afspraken die we hebben gemaakt in deze gebruiksvoorwaarden. Je moet je ook altijd houden aan de gedragsregels. De gedragsregels staan op https://www.AlleHulp.nl.nl/gedragsregels. Verder moet je je ook houden aan de andere voorwaarden van AlleHulp.nl. AlleHulp.nl kan je ook vragen om iets aan te passen. Zolang het om iets redelijks gaat, moet je dat doen.


2. Het is verboden om het platform en de diensten anders te gebruiken dan waarvoor het is bedoeld.


3. Je verklaart dat je het platform en de dienst(en) alleen gebruikt voor eigen rekening en risico.


4. Je bent aansprakelijk voor al het gebruik van het platform en diensten, ook door personen die je toegang hebt gegeven tot je account.
5. Je vrijwaart AlleHulp.nl voor al het gebruik van het platform en de diensten. AlleHulp.nl is ook gevrijwaard voor claims van andere organisaties of personen die met het gebruik van het platform en de diensten te maken hebben. Maar dit geldt niet als er in de wet al andere afspraken over zijn gemaakt. Dan heeft de wet voorrang op deze voorwaarden.
6. Je mag niet onredelijk veel of onevenredig meer beslag leggen op de infrastructuur van het platform en/of het functioneren van het platform belemmeren.


7. Bij het gebruiken van het platform en/of de diensten en bij het plaatsen en delen van content mag je niets doen dat in strijd is met de goede zeden.


8. Je mag bij het gebruik van het platform en/of de Diensten geen inbreuk maken op de rechten, de goede naam en belangen van AlleHulp.nl en/of andere organisaties of personen. Dat geldt ook voor de content die je naar het platform upload. Met rechten bedoelen we de intellectuele eigendomsrechten en rechten die te maken hebben met de bescherming van persoonsgegevens. Je mag dus niet zomaar content plaatsen die eigenlijk van iemand anders is. Ook moet je de persoonsgegevens van andere organisaties of personen beschermen.
9. Je bent er verantwoordelijk voor dat de content die jij op het platform plaatst, juist, volledig, betrouwbaar en up to date is. Dat geldt ook voor content die namens jou wordt geplaatst en ook als deze van andere organisaties of personen afkomstig is.
10. Ter aanvulling op alles wat in de andere bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden staat geldt ook nog het volgende. Je mag geen content uploaden die:
a. Niet klopt en mensen kan misleiden of allebei;

b. Waarmee je opzettelijk mensen zwartmaakt, lelijke dingen over ze zegt of beledigt, content die racistisch of discriminerend is en waarmee je haat wil zaaien;

c. erotisch of pornografisch is;

d. hyperlinks, torrents of vergelijkbare informatie bevat waarvan je weet of zou moeten weten dat die verwijst naar materiaal dat inbreuk maakt op rechten van andere organisaties of personen;

e. zonder toestemming van de betrokkenen of zonder noodzaak persoonsgegevens bevat;

f. ongewenste commerciële communicatie bevat, of communicatie ten behoeve van een goed doel of een maatschappelijke doel;

g. virussen, malware, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevat die een geautomatiseerd werk of data beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk maken, wissen of zich toe-eigenen of die bedoeld is om technische beschermingsmaatregelen van de Dienst(en) en/of de software te omzeilen;

h. tools en/of oplossingen (in eigen beheer of beschikbaar gesteld door andere organisaties of personen) bevat waarmee Content en/of het platform en/of de App(s) op welke manier dan ook kan worden onderzocht of op oneigenlijke wijze kan worden gebruikt;

i. op een andere manier onrechtmatig is.
11. Je geeft toestemming aan AlleHulp.nl om alle Content die nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst in dat kader te bewerken en/of aan te passen. AlleHulp.nl zal netjes met dit recht omgaan en het alleen gebruiken om bijvoorbeeld typefouten te verbeteren en onnodige persoonlijke contactgegevens weg te halen. Met het gebruik bedoelen we ook het helemaal of voor een deel verveelvoudigen en/of aanpassen en/of openbaar maken van Content in het kader van de uitvoering van de Diensten.
12. Je bent verplicht om een eigen actuele (digitale) kopie van alle informatie, data en Content te bewaren die je via het platform hebt doorgegeven.
13. Je mag geen wijzigingen in het platform aanbrengen. Dat is verboden.

14. Je verklaart dat je weet dat als AlleHulp.nl de toegang tot het platform beperkt of blokkeert, je tijdelijk of nooit meer met andere gebruikers via het platform kunt communiceren. Je weet ook dat dit invloed kan hebben op een overeenkomst die je met een andere gebruiker wilde sluiten, of een overeenkomst die al liep.

15. Je moet zelf zorgen voor de juiste computer-, data- of telecommunicatiefaciliteiten om het platform (veilig) te kunnen gebruiken. Dat moet je ook zelf betalen.
16. Als je hulp nodig hebt kun je mailen naar AlleHulp.nl. Stuur je e-mail naar: info@AlleHulp.nl.com. Op werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur kun je ook bellen met de helpdesk van AlleHulp.nl. Het telefoonnummer is 06-18816928. Je kunt ook contact opnemen met de lokale partners van AlleHulp.nl.

Artikel 8 Rechten en verplichtingen AlleHulp.nl
1. AlleHulp.nl is alleen verplicht haar best te doen en is niet verplicht om een bepaald resultaat te bereiken.
2. AlleHulp.nl heeft het recht om bij de uitvoering van de overeenkomst andere organisaties of personen in te schakelen en de betrokken medewerkers te vervangen. De werking van artikel 7:404 BW en artikel 7:407 lid 2 BW is uitdrukkelijk uitgesloten.
3. AlleHulp.nl verzamelt tijdens het leveren van het platform en de diensten bepaalde informatie en gegevens (data). AlleHulp.nl slaat deze op in (data)bestanden. Deze (data)bestanden zijn eigendom van AlleHulp.nl, van haar aangesloten partners of van allebei. De gebruikers kunnen geen enkele aanspraak maken op deze (data)bestanden.


4. Als je iets niet hebt gedaan wat je volgens de gebruiksvoorwaarden wel moest doen of andersom, heeft AlleHulp.nl het recht om jouw gebruik van het Platform en/of de Dienst(en) te beperken en/of dit tijdelijk te stoppen. Dat geldt ook als je je niet houdt aan een overeenkomst die je met een andere gebruiker hebt afgesloten. AlleHulp.nl hoeft in deze gevallen geen schade aan jou te vergoeden.
5. AlleHulp.nl heeft het recht om op elk moment het platform en/of de toegang daartoe te sluiten. AlleHulp.nl mag ook de functies van het platform helemaal of voor een deel te beperken. AlleHulp.nl mag dit voor bepaalde of onbepaalde tijd doen. AlleHulp.nl hoeft niet te zeggen waarom ze dit doen. AlleHulp.nl hoeft hiervoor ook geen schade te vergoeden aan de gebruiker van het platform.
6. AlleHulp.nl kan niet beloven dat het platform en/of een dienst geen gebreken heeft en/of zonder onderbrekingen zal werken.
7. AlleHulp.nl kan niet beloven dat het platform en/of een Dienst op elk moment beschikbaar is en/of dat het platform steeds zonder fouten werkt.
8. AlleHulp.nl kan niet beloven dat de content van de gebruikers klopt en volledig, correct, accuraat en up to date is. AlleHulp.nl is niet aansprakelijk voor enige problemen met en/of fouten in de Content van de gebruiker.
9. AlleHulp.nl kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte en/of dataverkeer die gebruiker mag hebben. Als je meer gebruikt dan mag, is AlleHulp.nl niet verplicht om ervoor te zorgen dat jouw Content wordt verzonden, ontvangen, opgeslagen of veranderen.

Artikel 9 Bescherming persoonsgegevens en vertrouwelijke gegevens
1. AlleHulp.nl verwerkt jouw persoonsgegevens. Dit doen we volgens de wetten en regels die hiervoor gelden en volgens onze privacyverklaring. De privacyverklaring kun je lezen op het moment dat je je registreert als gebruiker. Je kunt ze ook lezen op www.AlleHulp.nl.nl/privacy.

Artikel 10 Intellectuele eigendomsrechten
1. Alle rechten van intellectuele eigendom die rusten op het platform, diensten en wat verder nog door AlleHulp.nl wordt geleverd, zijn van AlleHulp.nl of haar licentiegevers.
2. Het is de gebruiker niet toegestaan om een vermelding van de rechten van intellectuele eigendom van AlleHulp.nl in het platform en de Dienst(en) weg te halen of te veranderen.
3. Tenzij de wet iets anders bepaalt, mag je het platform niet veranderen. Je mag de werking van het platform niet achterhalen door zogenaamde ‘reverse engineering’. Je mag het platform niet omzetten in broncode. Je mag geen enkele actie ondernemen om de broncode van het platform te achterhalen of te krijgen. Je mag ook geen andere organisaties of personen vragen of helpen om dit te doen. Dat mag ook niet om een vermelding over het intellectuele eigendomsrechten weg te halen of te veranderen. Dat geldt ook voor aanduidingen die te maken hebben met het vertrouwelijk karakter en de geheimhouding van werken.
4. AlleHulp.nl heeft toestemming om technische maatregelen te nemen om haar intellectuele eigendomsrechten te beschermen. Als AlleHulp.nl technische beveiligingen op het platform heeft gezet, mag je die niet weghalen of ontwijken.
5. Als een rechter heeft bepaald dat het platform en/of de app(s) en/of de dienst(en) inbreuk maakt op een recht van intellectueel eigendom dat aan een andere organisatie of persoon toebehoort en je daartegen niet meer in (hoger) beroep kan, zorgt AlleHulp.nl ervoor dat de gebruiker het platform en/of de dienst(en) (of iets functioneels gelijkwaardigs) ongestoord kan blijven gebruiken. Dat doet AlleHulp.nl ook als er volgens AlleHulp.nl een reële kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet. Als AlleHulp.nl van mening is dat het redelijkerwijs niet mogelijk is om de gebruiker ongestoord te laten gebruiken zoals boven beschreven, heeft AlleHulp.nl het recht het gebruiksrecht van de gebruiker te beëindigen. AlleHulp.nl hoeft geen schade aan de gebruiker te vergoeden. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid of vrijwaringsverplichting van AlleHulp.nl wegens het inbreuk maken op rechten van intellectuele eigendom van een andere organisatie of persoon is geheel uitgesloten.

Artikel 11 Aansprakelijkheid inzake gratis diensten
1. Je mag gratis gebruik maken van het platform en de diensten. Daarom sluit AlleHulp.nl haar aansprakelijk uit voor het resultaat van het gebruik ervan door de gebruikers. Gebruik van het platform en/of de Diensten is dan ook op eigen risico.
2. Als AlleHulp.nl ondanks dat toch aansprakelijk is, beperkt AlleHulp.nl haar totale samengestelde (ook ‘cumulatieve’ genoemd) aansprakelijkheid jegens de gebruiker voor schade, door de verzekering van AlleHulp.nl in het gegeven schadegeval wordt uitgekeerd. Deze beperking geldt ook voor mogelijke garanties en vrijwaringsverplichtingen van AlleHulp.nl.

3. Onder directe schade wordt alleen verstaan de redelijke kosten die de gebruiker heeft gemaakt om:
a. de prestatie van AlleHulp.nl te laten beantwoorden aan hetgeen AlleHulp.nl moet leveren;

b. directe schade te voorkomen. Directe schade is schade die mocht worden verwacht als het gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust; en
c. vast te stellen wat de oorzaak van de schade is, wie er aansprakelijk is voor de schade, wat de directe schade is en de schade moet worden hersteld. ter vaststelling van de schadeoorzaak, de aansprakelijkheid, de directe schade en de wijze van herstel.

4. AlleHulp.nl sluit iedere aansprakelijkheid voor andere schade dan directe schade, zoals gevolgschade, afgeleide schade en immateriële schade in de meest brede zin van het woord volledig uit. Onder gevolgschade wordt in dit verband in ieder geval verstaan: schade ten gevolge van niet, of gebrekkig verleende hulp, het niet beantwoorden of opvolgen van (hulp)vragen door gebruikers, winstderving, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, verliezen, kosten gemaakt ter voorkoming of vaststelling van gevolgschade, vermissing, verwisseling of beschadiging van elektronische gegevens en/of schade door vertraging in transport van het dataverkeer en alle andere schade dan die genoemd in lid 3 van dit artikel.


5. Als er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid gelden de aansprakelijkheidsbeperkingen voor AlleHulp.nl zoals deze zijn bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden niet.


6. Je moet de schade zo snel mogelijk melden nadat de schade is ontstaan. Dat moet je schriftelijk doen. Dat is een voorwaarde om recht op schadevergoeding te hebben. Een andere voorwaarde is dat AlleHulp.nl een redelijke termijn krijgt om de schade te herstellen en dat AlleHulp.nl deugdelijk in gebreke is gesteld.
7. Je vrijwaart AlleHulp.nl tegen vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat de gebruiker aan AlleHulp.nl onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt en/of door fouten in Content. Maar dit geldt niet als er in de wet al andere afspraken over zijn gemaakt. Dan heeft de wet voorrang op deze voorwaarden
8. AlleHulp.nl is niet verplicht en kan niet worden gehouden tot herstel van de Content en/of data indien deze verloren is gegaan.

Artikel 12 Overmacht
1. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan AlleHulp.nl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
2. AlleHulp.nl heeft het recht om bij overmacht het gebruik van het platform en de diensten voor de duur van de overmacht op te schorten.
3. Als de situatie van overmacht langer dan 90 (negentig) dagen achter elkaar duurt, heeft AlleHulp.nl het recht om het gebruik van het platform en de diensten te stoppen.

Artikel 13 Overdracht rechten en verplichtingen
1. Je hebt niet het recht om de rechten en verplichtingen die je hebt op basis van deze Gebruiksvoorwaarden over te dragen aan een andere organisatie of persoon. AlleHulp.nl mag wel haar rechten en verplichtingen aan een andere organisatie of persoon overdragen zonder toestemming van de gebruiker.

Artikel 14 Duur en beëindiging
1. Het gebruiksrecht dat je krijgt, geldt voor onbepaalde tijd. Je krijgt ook een gebruiksrecht voor onbepaalde tijd op de diensten, tenzij voor een specifieke dienst anders is bepaald.
2. Je hebt het recht om het gebruiksrecht op het platform wanneer je wilt te stoppen.
3. AlleHulp.nl heeft het recht om het gebruiksrecht op het platform en de diensten schriftelijk op te zeggen wanneer ze willen, met een opzegtermijn van een kalendermaand.
4. AlleHulp.nl heeft het recht om het gebruiksrecht op het platform en de diensten meteen op te zeggen op het moment dat de gebruiker een belangrijke (een zogenaamde ‘materiële’) verplichting uit deze Gebruiksvoorwaarden niet nakomt. Dit geldt ook voor de verplichtingen van artikel 7 van deze gebruiksvoorwaarden.
5. Als het gebruiksrecht wordt stopgezet, mag je direct geen gebruik meer maken van het platform en de diensten.

Artikel 15 Diversen
1. In het geval dat enige bepaling in de Gebruiksvoorwaarden nietig, of vernietigbaar is, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. AlleHulp.nl zal een nieuwe bepaling vaststellen, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht wordt genomen.
2. In het geval dat AlleHulp.nl op enig moment geen beroep doet op een haar krachtens deze Gebruiksvoorwaarden, een overeenkomst met de gebruiker of de wet toekomend recht of bevoegdheid, houdt dit geen afstand van dat recht of die bevoegdheid in.

3. Bepalingen in deze Gebruiksvoorwaarden of een overeenkomst met de gebruiker die gezien hun aard bestemd zijn om na het einde van het gebruiksrecht op het platform en/of de Diensten, of de betreffende overeenkomst van toepassing te blijven, blijven onverminderd van kracht na beëindiging.

4. Op de overeenkomst tussen AlleHulp.nl en de gebruiker inzake het gebruik van het platform en de Diensten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
5. Geschillen tussen AlleHulp.nl en de gebruiker worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda, tenzij dwingend recht anders bepaalt.

Vragen?
Mochten er vragen zijn over deze Algemene Voorwaarden, kan er contact worden opgenomen via info@AlleHulp.nl.nl.
Almere, januari 2021